Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.mghomedecor.pl  oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy MG Home Decor z siedzibą w Warszawie ul. Niekłańska 35

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym i zarejestrowaną na www.mghomedecor.pl  nazywamy „klientem, kupującym lub użytkownikiem” a platformę www.mghomedecor.pl "sprzedającymc lub sklepem internetowym"

3. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że dane osobowe Klientów naszego sklepu internetowego MG Home Decor podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klienta/Użytkownika uzyskujemy w wyniku dobrowolnej rejestracji przez Użytkownika na platformie internetowej www.mghomedecor.pl

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest MG Home Decor z siedzibą w Warszawie ul. Niekłańska 35 lok.1 e-mail: info.mghomedecor@gmail.com

3. Sklep internetowy MG Home Decor jako sprzedający przechowuje podane dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO. W związku z powyższym Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedającego, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub prawo do usunięcia.

4. Sprzedający nie przetwarza danych osobowych Kupującego w celach marketingowych. Dane Kupującego będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usługi na rzecz Kupującego przez Sprzedającego do bezpośredniego kontaktu w sprawie zlożonego zamówienia pomiędzy Kupujący a Sprzedający i udostępnione wybranej firmie kurierskiej przez Kupującego celem dostarczenia złożonego zamówienia, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedającego na rzecz Kupującego - okres ten odpowiada długości okresu przetwarzania roszczeń.

5. Sprzedający będzie jedynie przechowywał dane osobowe Kupującego w formie dokumentów je zawierających, dla celów podatkowych, obowiązującego okresu rozliczeniowego, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych.

§ 3 Oferowany towar i cena

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep internetowy MG Home Decor za pośrednictwem www.mghomedecor.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.

2. W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, znak zgodności, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także innych danych jeżeli są wymagane przepisami prawa [są to wymogi wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej].

3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym MG Home Decor są to cenami brutto.

§ 4 Przebieg transakcji

1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym MG Home Decor, użytkownik rejestruje się na platformie www.mghomedecor.pl , następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy www.mghomedecor.pl. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. W momencie złożenia zamówienia powstaje obowiązek zapłaty czyli jest to złożenie "zamówienia z obowiązkiem zapłaty".

2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.

5. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy MG Home Decor przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a użytkownikiem.

6. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar na nasze konto bankowe WBK Bank Zachodni  73 1500 1878 1010 1007 6493 0000. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie  wysyłamy do Państwa wybrany produkt.

7. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Kurier InPost, DHL lub Poczty Polskiej. Koszt wysyłki widoczny jest przy każdym pojedynczym produkcie oraz uwidoczniony i doliczony do ceny składanego zamówienia jako oddzielna pozycja.

8. Do zakupu towaru wystawiany jest cdokument zakupu. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.

9. Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji poprzez platformę www.mghomedecor.pl

10. W toku transakcji sprzedaży Kupujący może komunikować się ze sklepem internetowym MG Home Decor, jednocześnie deklarujemy, że Sklep będzie informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Formy płatności ceny za towar

Z chwilą złożenia zamówienia powstaje obowiązek zapłaty, możliwe są następujące formy zapłaty,  
a. przelew bankowy (przedpłata);
b. płatność za pobraniem (zaplata przy dostawie)

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.


Do zwrotu należy dołączyć wypełnione i podpisane "Oświadczenie zwrotu" lub wysłać je oddzielnym listem na adres firmy. 

Wzór "OŚWIADCZENIE ZWROTU TOWARU" 

Rezygnuję z zamówienia. 
Nr zamówienia:......................... 
Data zamówienia:....................... 
Nazwa towaru: ......................... 

Imię i nazwisko:....................... 
Adres: ................................ 
Telefon:............................... 
E-mail: ............................... 
Kwota zwrotu:........................zł Słownie:........................................................................ 
Data otrzymania przesyłki:.............. 

Proszę o zwrot w/w kwoty na rachunek bankowy: 
Nazwa Banku:............................ 
Numer rachunku ........................ 

Podpis .......................... 

 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 3. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, bez znamion użytkowania.

 4. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży i wysłany na adres MG Home Decor 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 35/1. Koszta wysyłek zwracanego towaru do sprzedawcy pokrywa Klient. Zwrot kwoty za zwrócony towar zostanie wpłacony na konto klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu.

§ 7 Procedura gwarancyjna

1. W przypadku stwierdzenia, że wad fizycznych zakupionego towaru, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną info@mghomedecor.pl   nie później jednak niż w terminie 7 dni od stwierdzenia wady czyli dostawy towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać do MG Home Decor 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 35/1 .

2. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione.

3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep internetowy MG Home Decor zwraca w ciągu 14 dni po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep MG Home Decor zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep internetowy MG Home Decor.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w trybie przewidzianym i obowiązującym dla danej Firmy realizującej dostawę złożonego zamowienia.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel sklepu jest stroną - sprzedawcą zamówionych produktów - umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, czyli osobą lub Firmą dokonującą zakupu.

2. Korzystanie z usług sklepu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu internetowego MG Home Decor na platformie www.mghomedecor.pl

3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym MG Home Decor na platformie www.mghomedecor.pl  Klient / Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji umowy sprzedaży

4. Nazwy produktów, znaki towarowe i zdjęcia produktów są wyłączną własnością właściciela sklepu MG Home Decor www.mghomedecor.pl 

5. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje na stronie sklepu www.mghomedecor.pl nie zawierają uchybień lub błędów, nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Za powstałe uchybienia i błędy – przepraszamy.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu.